Competition rules

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE - Výherní pohlednice Mucha

 

I. Pořadatel a organizátor soutěže a název soutěže

Charitativní losy s.r.o., se sídlem Chaberská 38, Přemyšlení, Zdiby 250 66, IČ: 09802452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 341712 (dále jen ,„Pořadatel”) pořádají spotřebitelskou soutěž s názvem Výherní pohlednice Mucha (dále jen ,,„Soutěž”)

 

II. Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá od 1. 6. – 31. 12. 2021 (dále jen „Doba konání soutěže“) na území České republiky prostřednictvím webové stránky fundartovka.cz (dále jen „Místo konání soutěže“), která je také základním nástrojem komunikace pořadatele a organizátora s účastníky.

Slosování o hlavní cenu proběhne do 31.12.2021 po předchozím oznámení.Systém webové stránky  výherce do 23:59 SEČ. Určující čas je čas serveru, na kterém je provozován web, ne čas počítače nebo jiných zařízení zákazníka. Soutěžící bere na vědomí, že se tyto časy mohou lišit. Nákupy, provedené po tomto čase se do slosování nezařadí. Slosování výherce hlavní ceny proběhne do 20.12.2021.

III. Podmínky účasti v soutěži

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní náležitosti vstupu do soutěže.

Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí zastoupeného v Soutěži, souhlasí s pravidly této Soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých i zastoupeného) za účelem jejich využití v rámci Soutěže. Povinností Soutěžícího je předložit Pořadateli souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail [email protected] Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Pořadatel oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže.

Určující podmínkou je zakoupení výherní pohlednice prostřednictvím e-shopu na webových stránkách fundartovka.cz nebo na kontaktních místech k tomu určených a poskytnutí úplných a pravdivých osobních a kontaktních údajů při procesu nákupu produktu.

IV. Výhry, výherní symboly a určení výherců

Specifikace výher:

  1. cena: 60 ks voucherů v hodnotě 79 EUR na reprodukci obrazu Alfonse Muchy, prostřednictvím služby Print on demand k uplatnění na webových stránkách museoteca.com. Platnost voucheru je 28. 2. 2022.
  2. cena: 120 ks dvoubalení Mucha sektu
  3. cena: 120 ks knih monografie Alfons Mucha
  4. cena: 1200 ks vstupenek – rodinné vstupné pro 4 osoby do muzea Alfonse Muchy v Ivančicích. Vstupenka je přenositelná a časově neomezená.

Hlavní cena: Soukromá prohlídka bytu Muchových na Hradčanech

(dále jen „Výhra“ nebo „Výhry“)

Výherní symboly:

Symbol křže – tento symbol nevyhrává

Symbol knihy – výhra: kniha monografie Alfons Mucha

Symbol lahve – výhra: duopack soare sekt Mucha

Symbol vstupenky – výhra: rodinné vstupné do muzea v Ivančicích

Symbol voucheru – výhra: voucher v hodnotě 79 EUR na nákup na webu museoteca.cz

Podmínky pro vyzvednutí výhry:

Na stránkách fundartovka.cz, v sekci „Ověřit výhru“ bude kupující vyzván k zadání unikátního 9místného číselného kódu, který se nachází pod stíracím polem na vrubové straně pohlednice. Po potvrzení tlačítka „Ověřit výhru“ bude kupující obeznámen o případné výhře. V případě ověření výhry bude kupující dále instruován k převzetí výhry pokyny na webových stránkách nebo e-mailem, s ohledem na povahu výhry.

Předání výhry:

Výhry sekt a kniha budou výhercům zaslány prostřednictvím Zprostředkovatele vždy 1. pracovní den v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byly výhra narokována, na uvedenou poštovní adresu v rámci procesu vyzvednutí výhry na webových stránkách Pořadatele. Náklady na dopravu Výhry k výherci hradí Pořadatel Soutěže. Výhra je doručována výhradně na kontaktní místo přepravce, které si zvolí Výherce v procesu vyzvednutí výhry na webových stránkách Pořadatele.

K Výhře voucheru obdrží Soutěžící detailní informace na e-mail do 48 hodin po potvrzení Výhry.

K Výhře vstupenky obdrží Soutěžící detailní informace na e-mail do 48 hodin po potvrzení Výhry.

Podmínky pro účast ve slosování o hlavní výhru:

Soutěžící, který se zaregistruje prostřednictvím formuláře k registraci, bude zařazen do slosování o hlavní výhru.

Soutěžící se může do slosování o hlavní výhru přihlásit na webových stránkách fundartovka.cz v sekci „Registrace do slosování o hlavní výhru“. Zde bude vyzván k zadání unikátního 9místného číselného kódu, který se nachází pod stíracím polem na vrubové straně pohlednice. Dále je podmínkou zadat jméno a e-mail a potvrdit údaje volbou „Registrovat se“.

Účastník soutěže odpovídá za správnost vyplněných údajů.

Určení výherce hlavní výhry:

Výherce hlavní ceny bude vybrán náhodným losováním ze všech Soutěžících (kteří splnili veškeré podmínky soutěže) provedeným v místě Pořadatele. Toto losování proběhne do 31. 12. 2021 po předchozím oznámení.

Výherce je o výhře informován na e-mail, který uvedl do registračního formuláře, prostřednictvím e-mailu [email protected] nejpozději do 2 týdnů od ukončení Soutěže.

V případě, že soutěží nesplnil podmínky Soutěže, ztrácí nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jako jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je rovněž  . Veškeré údaje pro potřebu soutěže budou uschovány do 31. 3. 2022. Ve všech případech, kdy se soutěžící stane výhercem, jsou jeho údaje uschovány po dobu 3 let.

Soutěžící dále souhlasí s použitím jeho osobních údajů též pro nabízení produktů a služeb správce, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do odvolání souhlasu (uživatel může vždy zažádat o jejich smazání).

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa .

Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected] Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Dotazy směřujte na e-mailovou adresu [email protected]

 

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na https://fundartovka.cz

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Výhru s dobou expirace je nutné uplatnit v této době. Po uplynutí doby expirace ztrácí soutěžící nárok na uplatnění výhry.

Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] v průběhu soutěže nebo nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož počínání narušuje férovost soutěže nebo zásadně znevýhodňuje ostatní soutěžící.

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry výherci z důvodu změny doručovací adresy výherce či poskytnutých kontaktních údajů, jakož ani v případě, když nebude výherce na doručovací adrese či poskytnutých kontaktních údajích zastižen. V takových případech, při opakovaném doručování výhry, hradí náklady na doručení výherce.

Čas doručení výhry se řídí přepravním řádem dopravce. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry výherci v případě skutečností, které nastaly na straně dopravce.

V případě, že nastanou neočekávané okolnosti, za kterých Pořadatel nebude schopen zajistit inzerovanou okamžitou výhru, Pořadatel si vyhrazuje právo poskytnout odpovídající alternativu k této výhře. O této skutečnosti bude výherce neprodleně informován.

Vstupem do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky.

Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné.

Počet nákupů u jednoho soutěžícího během soutěže není omezen.

Všechny nákupy na stránkách fundartovka.cz mají stejnou platnost a neliší se vlivem na pravděpodobnost výhry.

Organizátor zajistí umístění pravidel na internetových stránkách www.fundartovka.cz, kde budou dostupná online během soutěže a do 10 dnů od ukončení soutěže.

Podmínky soutěže jsou platné od 1.6.2021.

Choose your currency
CZK Czech crown
EUR Euro